Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

271. YLEISTÄ

Edellytämme, että vuokraaja on lukenut ja sitoutuu noudattamaan alla olevia vuokraehtoja.

Päävuokraajan (sopimuksen allekirjoittaja) ikä on oltava vähintään 25 vuotta, ellei erikseen ole sovittu. Kortti tulee olla ollut voimassa vähintään 2 vuotta ennen vuokraamista.

Auto on sopiva myös allergikoille ja lemmikkieläinten mukaan ottaminen ei missään olosuhteissa ole sallittua, koska se voisi vaarantaa seuraavien vuokralaisten terveyden.

Autosta löytyvässä ohjekirjassa on yksityiskohtaiset ohjeet auton käyttämiseen ja vuokraajan tulee tutustua ohjeisiin huolellisesti. Vuokrantajalle on myös mahdollista soittaa 24/7 epäselvän tilanteen tai ongelman tullessa.

2. MATKAILUAUTON LUOVUTUS VUOKRALAISELLE

Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutushetkestä. Vaihtopäivä on kesäaikana (kesä-heinä-elokuu) aina sunnuntai, ellei erikseen muuta sovita. Auto on valmiina vuokraajalta noudettavaksi vuokran alkamispäivänä klo 17.00. Vuokrauksen yhteydessä pidetään käyttöopastus ja kirjoitetaan vuokrasopimus.

3.MATKAILUAUTON PALAUTUS VUOKRANANTAJALLE

Auto on palautettava luovutuskunnossa viimeistään päättymispäivänä klo 14.00. Sopimuksesta poikkeavasta luovuttamisajankohdasta tulee neuvotella vuokralle antajan kanssa etukäteen. Ajoneuvo palautetaan polttoainesäiliö täynnä. Mikäli säiliötä ei ole täytetty, käy vuokranantaja täyttämässä säiliön ja perii puuttuvan polttoaineen hinnan ja 20 euron täyttömaksun. Palautettaessa wc-kasetti tulee olla tyhjennettynä ja puhdistettuna, talousjätevesisäiliö tyhjennettynä sekä sisäsiivous tehtynä. Mikäli wc-kasettia ei ole tyhjennetty ja puhdistettu tai sisäsiivous on tekemättä, peritään 100 € ylimääräinen maksu. Vuokranantaja huolehtii auton ulkopesun- ja puhdistuksen.

Mikäli ajoneuvoa ei palauteta sovittuun aikaan, eikä palautusajan muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, on vuokranantajalla oikeus periä viivästysajalta viivästysmaksua 50 e/h, jokaiselta alkavalta tunnilta.

Jos ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena. Vuokranantajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnistä aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.

Matkailuautoa palautettaessa vuokranantaja ja vuokralainen tarkistavat auton. Tässä tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista, on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle. Varsinaisen vahingon lisäksi vuokranantajalla on oikeus periä 40€/tunti työajasta, joka kuluu auton huolloissa käyttämiseen, jos se johtuu vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajan ilmoittamatta jättämät vahingot ja puutteet myös jälkikäteen, vaikka niitä ei olisikaan huomattu heti lopputarkastuksessa.

Jos vuokraaja laiminlyö ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan eikä vuokraamo ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokrasta vuokraajalle.

4. VUOKRAN MAKSU

Vuokra maksetaan sähköpostitse toimitettavan laskun mukaan viimeistään 2vk ennen vuokrausta. Mikäli varausajankohta on vähemmän kuin 2 viikkoa ennen vuokraustapahtumaa vuokra maksetaan heti. Vuokra tulee joka tapauksessa olla maksettuna ja näkyä vuokranantajan pankkitilillä ennen vuokraustapahtumaa.

5. VUOKRAN SISÄLTÖ

Vuokrahintaan sisältyy vähintään yksi sinetöity pullo kaasua, täysi polttoainetankki, perusteellinen käyttöopastus, wc-kemikaalit, wc-paperi, sopimuksen mukaiset ajokilometrit ja vuokrasopimuksen teon yhteydessä vahvistettu auton vakiovarustelu. Erillisestä sopimuksesta mukaan kuuluvat myös valinnaiset lisävarusteet, jotka tulee mainita erikseen vuokrasopimuksessa.

6. VAKUUTUKSET

Matkailuautossa on liikenne- ja täyskaskovakuutus. Vuokralaisen omavastuu kussakin vakuutuksen kattamassa vahinkotapauksessa on 200 €. Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 200€ käteisellä auton palautuksen yhteydessä.

Jos vahingossa on mukana muita osapuolia, tulee paikalle kutsua aina poliisi. Jos kyseessä on hirvieläinvahinko- tai kolarivahinko, tulee aina tehdä ilmoitus poliisille ja toimittaa poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta vuokranantajalle. Muissa tapauksissa on täytettävä vähintään vakuutusyhtiön vahinkoilmoituslomake. Näiden velvollisuuksien laiminlyöminen johtaa vuokraajan velvollisuuteen korvata koko vahinko kokonaisuudessaan.

Omavastuuosuus ei kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja:

a. ylikuormaus

b. ajaminen tyhjillä renkailla

c. lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta)

d. ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa/kapeissa/matalissa tiloissa

e. ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon

Jos matkailuautolle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta, ylinopeudesta tai matkailuauton väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen tai yliväsynyt, tulee vuokralaisen korvata kaikki aiheutuneet vahingot, mukaan lukien vuokra-ajan mukaiseen viikkovuokraan perustuva korvaus seisontapäiviltä, kuitenkin korkeintaan 30 vuorokaudelta.

Edellä mainituissa tilanteissa ja mikäli vakuutuksesta ei saada korvausta, kulut jäävät kokonaan vuokralaisen maksettaviksi.

Matkailuauton varusteiden ja irtaimen omaisuuden rikkoutuminen ei sisälly vakuutukseen, vaan vuokraaja on velvollinen korvaamaan rikkoutuneen tuotteen samalla tai vastaavanlaisella tuotteella, jos samanlaista ei ole mahdollista saada.

7. MATKAILUAUTON KÄYTTÖ

Matkailuautoa ei saa luovuttaa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön. Matkailuautoa saa ajaa vain vuokraaja ja vuokrasopimuksessa erikseen mainitut henkilöt.

Vuokraaja vastaa siitä, ettei ajoneuvon paino mukana kuljetettavien tavaroiden ja henkilöiden kanssa ylitä 3500 kg.

Vuokraajan on pidettävä huolta, että matkailuauto on lukittuna aina, kun se ei ole vuokraajan välittömän valvonnan alla.

Matkailuautossa tupakointi ja lemmikkieläimien tuominen autoon on ehdottomasti kielletty. Mikäli autossa todetaan tupakoidun tai pidetyn lemmikkieläimiä veloitetaan siitä 600 € verhoilun ja sisätilojen puhdistuskuluina.

Vuokraajan on aina liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että kaikki kaapit, ikkunat, ovet ja kattoluukut on suljettu ja ettei mitään tavaraa ole pöytätasoilla tai paikassa, josta ne voisivat esim. äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta lentää pois ja vahingoittaa auton matkustajia, muita sivullisia tai autoa. Auton kattoikkunat on pidettävä suljettuina sateella.

Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan matkailuauton normaaleista tarkistuksista, kuten moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä ja renkaiden ilmanpaineista. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan, että käyttää auton sähkölaitteita niin, että auton akut eivät pääse täysin tyhjenemään. Jos auton starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun autoon tai auton kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä auton ollessa sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan auton käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että auto saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään auto leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin voidaan parhaiten varmistaa auton sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen.

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraaja on velvollinen ottamaan selvää, mitä polttoainetta autossa tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käytöstä aiheutuneesta vahingosta kokonaisuudessaan.

8. VASTUU MATKAILUAUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Jos vuokraaja on yritys, riitatilanteissa sopimuksen velvotteiden täyttämisestä vastaa aina viime kädessä päävuokraaja yksityishenkilönä. Päävuokraaja on henkilö, joka on allekirjoittanut vuokrasopimuksen.

Vuokraaja on velvollinen tapauskohtaisten vahingonkorvausmäärien mukaan:

a. Korvaamaan matkailuautolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot, sekä ajan, joka kuluu korjaamolle viemiseen ja asian selvittelyyn

b. Korvaamaan matkailuautosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet

c. Korvaamaan matkailuauton sisäosien likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset, sekä verhoilun korjauksen ja pesun. Auton ulkopesua ei kuitenkaan tarvitse, eikä saa suorittaa.

d. Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta hinnaston mukaista viikkovuokraa vastaavan vuorokausimaksun, enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana matkailuauton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylinopeussakot, rangaistusvaatimukset, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.

9. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIKA-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle matkailuautossa ilmenneestä viasta tai matkailuautoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Mikäli autossa ilmenee vakava vika, joka voi aiheuttaa vaaratilanteen, lisävahinkoa autolle tai estää auton käytön, vuokraaja on velvollinen viemään auton huoltoon vuokranantajan laskuun, mikäli vuokranantaja niin vaatii. Vuokraaja voi vikatilanteessa palauttaa auton ja vuokraus katsotaan keskeytyneeksi palautushetkestä alkaen. Vuokranantaja on velvollinen korvaamaan jäljellä olevia täysiä vuokrapäiviä vastaavan summan.

Vuokraamo ei kuitenkaan ole velvollinen toimittamaan teknisen vian johdosta tai muutoin keskeytyneen auton tilalle korvaavaa autoa, vaan sopimus katkeaa ja jäljelle jääneen sopimusajan osa vuokrasta palautetaan vuokraajalle. Matkan keskeytyminen korvataan ja jatkaminen turvataan auton kaskovakuutuksesta vakuutusyhtiön parhaaksi näkemällä tavalla.

Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle ja antamaan selvityksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle ja täytettävä vakuutusyhtiön vahinkoilmoituslomake. Liikennevahingon sattuessa, mikäli vahingossa on mukana toinen osapuoli, on vuokraajan epäselvyyksien ja myöhempien syyllisyyskiistojen välttämiseksi aina ilmoitettava asiasta poliisille. Edellä mainitusta poliisille ilmoitettavasta liikennevahingosta on aina toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

10. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokraamo luovuttaa matkailuauton vuokraajalle käyttökuntoisena, sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet matkailuauton käytöstä. Ellei vuokraaja saa matkailuautoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen. Vuokraamo ei ole vastuussa matkan viivästymisen tai peruuntumisen aiheuttamista kustannuksista. Vuokraamo voi hyvittää osan vuokrahinnasta, viivästyksen ajalta suhteessa koko vuokra-ajan hintaan.

11. VARAUKSEN PERUMINEN / SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokralaisella on oikeus perua varaus / purkaa sopimus seuraavien aikarajojen puitteissa.

Varauksen peruminen on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla vuokraamolle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto on tullut vuokranantajalle. Vuokranantaja on velvollinen vahvistamaan peruutuksen heti sen saatuaan. Mikäli vahvistusta ei ole tullut 3 arkipäivän kuluessa peruutuksesta, vuokraajan tulee varmistaa peruutuksen perille meno soittamalla tai viestillä.

Kun varauksen peruminen tapahtuu yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varauksesta ei mene maksua. Jos varaus perutaan 30-14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen maksamaan 200€ vuokrasta. Mikäli varauksen peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan vuokrasta 300€.

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa asianmukaisesti. Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, varaus peruuntuu tai sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuauton viivytyksettä vuokraamolle.

12. MATKAILUAUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Matkailuautolla saa ajaa ulkomailla, mutta siitä on sovittava tapauskohtaisesti vuokrauksen yhteydessä. Lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen ja lupa on voimassa vain sopimuksessa mainituissa maissa ajamiseen. Autoa ei missään olosuhteissa saa viedä Baltian maihin, Venäjälle tai Valko-Venäjälle. Vuokraaja on velvoitettu tuomaan auton Suomeen välittömästi, jos vuokranantaja niin vaatii.

13. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.